Disclaimer

Centrale informatie

support phone email

31 (0)55 538 47 47

IP Industrie Catalogus


Lees meer over IndustriePartner

Disclaimer

Deze Duursma website is de officiële site van Duursma BV, verder te noemen 'DUURSMA'.

Informatie
Hoewel DUURSMA zich inspant om de gegevens van deze website zo juist en volledig mogelijk te laten zijn kan de beschikbaarheid, volledigheid en juistheid van de gegevens niet worden gegarandeerd. DUURSMA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verrichten naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Intellectuele eigendomsrechten
DUURSMA behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie van deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van DUURSMA of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

Privacy
DUURSMA respecteert de privacy van de bezoekers van de website. Door het aanvragen van onze nieuwsbrief verstrekt u gegevens over uzelf. DUURSMA is de verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens via deze website in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van deze nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt. Indien u de nieuwsbrief niet meer wenst te ontvangen, dan kunt u zich altijd afmelden in het colofon van de nieuwsbrief. Hier leest u meer over ons privacybeleid.

 

(Hyper)links
Deze website bevat (hyper)links naar websites van andere organisaties en instellingen. DUURSMA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de gelinkte websites daar deze niet worden aangeboden, gecontroleerd of beheerd door DUURSMA.

Downloads en databladen
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die DUURSMA besteedt aan de samenstelling van de geleverde informatie, kan DUURSMA niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van deze informatie. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden en is niet bedoeld als advies. DUURSMA is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik van deze informatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van DUURSMA.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen
DUURSMA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, is gewijzigd.


Apeldoorn, april 2015